starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
Vergeet de burger niet
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

En nu de burger, s.v.p.!

Andere energie beprijzing
Groen voor grijs
Zonnestroom bevorderen
Zonnestroom: barrières opruimen
Zonnewarmte
Energie Plus woningen
Afscheid van kernenergie

In de Nederlandse politiek worden vaak geen fundamentele vraagtekens gezet bij onze energieverspillende samenleving en wordt de transitie naar een duurzame (lees: in eerste instantie minder energie verbruikende) samenleving, ondanks alle retoriek over "Energietransitie" e.d., slechts met de mond beleden. Duurzame energie dreigt zelfs voorgoed het onderspit te delven als de plannen van staatssecretaris van Geel bewaarheid worden en hier over 10 jaar een 1.600 MW kerncentrale aan het net zou moeten gaan. Joop Wijn heeft 18 augustus de stekker uit de MEP-regeling getrokken, met een orkaan aan protest en een zeer ongewisse uitkomst als resultaat.

Het kan allemaal makkelijk anders, alleen moet de politiek daar blijkbaar continu aan herinnerd worden. Duitsland lijkt op een andere planeet te liggen, daar draait de hele DE-sector als een tierelier, zijn er 170.000 mensen aan het werk in de sector, wordt er in 2005 16,5 miljard euro omgezet, en groeit zowel de interne markt als de lucratieve exportmarkt als kool.

Het Algemeen Dagblad heeft in oktober 2006 een thema verkiezingen, waarbij politici vragen zullen gaan beantwoorden van de Nederlandse burger. Ik heb niet de illusie dat alle vragen beantwoord zullen worden, maar voor u heb ik ze alle 7 op deze pagina weergegeven. Onderaan deze pagina vindt u de e-mail adressen waarnaar u uw eigen vraag kunt sturen, maar ik weet niet hoe lang dit nog kan. Gewoon proberen, en anders via de websites van de partijen zelf uw poging doen.


Andere energie beprijzing

Zoet na zuur, was beloofd, maar de burger is m.b.t. de energierekening elke keer weer flink de dupe geweest de laatste jaren, ondanks vaak dramatische pogingen om in eigen huis te besparen op verbruik. Prijsstijgingen van de variabele kosten in de periode 1 jan. 2002 tot 1 jan. 2006 waren bijvoorbeeld bij NUON: 29,0% voor gas, 15,4% voor elektra, en 22,2% voor (gedwongen) stadswarmte (en nog steeds exploderend). Deze enorme verhogingen zijn het gevolg van de kunstmatige koppeling van de gas-, elektra- en stadswarmte- aan de olieprijzen door de Staat en leveren de energiebedrijven en diezelfde Staat al jaren goud geld op. Bent u bereid om die politiek blijkbaar zeer lucratieve kunstmatige koppeling te gaan vervangen door een verhoogde energiebelasting op variabele kosten (bevordert besparing) die voor de volle honderd procent in de marktontwikkeling van duurzame energie (stromingsbronnen) gestoken zal worden (in Wet op te nemen) waaruit ook volwaardige incentives voor burgers gefinancierd zullen worden, zoals een “Duits” teruglevering vergoedingenstelsel?


Groen voor grijs

Duitsland kent de beste duurzame energie wetgeving ter wereld. Groene energie wordt bij Wet (EEG) voorgetrokken t.o.v. klimaatverstorende fossiele en atoomenergie. Er is sinds 2000 een uitmuntend en perfect werkend, innovatie bevorderend systeem van terugleververgoedingen voor duurzame elektriciteit in het leven geroepen wat betaald wordt uit een marginale omslag van inmiddels 0,53 eurocent/kWh bij elk huishouden en door de netbeheerders wordt geïnd, volledig buiten de Staatsbegroting om. Bent u bereid om een vergelijkbare Wet ter Bevordering van Duurzame Energie in het leven te roepen die de excessen, veroorzaakt door de op liberalisering en marktwerking gefocuste E-Wet en Gas-wet zal bestrijden en een gezonde duurzame energiemarkt zal doen bevorderen?


Zonnestroom bevorderen

Zon-PV (fotovoltaïsche opwekking van duurzame elektriciteit) is een van de schoonste alternatieve wijzen van opwekking van elektriciteit die de Energietransitie bij de burger in huis brengt en deze actief bij de klimaatproblematiek betrekt. Decentraal opgewekte zonnestroom scheert pieken in de vraag (hittegolven, APX “high”), reduceert verliezen van inefficiënte verbranding van fossiele grondstoffen in energiecentrales, ontlast zowel hoogspanningsnetten (vermindering “upload”), als laagspanningsnetten (vermindering “download”) doordat de decentraal opgewekte donkergroene stroom vrijwel verliesloos direct in de buurt tegen betaling van alle kosten geconsumeerd wordt. Bovendien versterkt het de voorzieningszekerheid en heeft decentrale opwekking een zeer lage gevoeligheid voor terroristische aanslagen. Het ontbreekt echter al jaren aan effectieve marktstimulering van zonnestroom in Nederland. Bent u bereid om het extreem succesvolle Duitse Erneuerbare Energien Gesetz over te nemen met hoge, stabiele, doch per jaar met een percentage afgebouwde terugleververgoedingen die uit een marginale kWh bijdrage (0,53 euro/kWh!) betaald worden en die onze oosterburen binnen een paar jaar tijd o.a. aan 200.000 grote PV-systemen, een jaaromzet van 16,5 miljard euro, en een onaangetaste koppositie op zowel het vlak van zonnestroom als windstroom heeft geholpen, met, in het eerste geval, een marktgroei van 50% per jaar?


Zonnestroom: barrières opruimen

Op het gebied van kleinschalige decentrale opwekking van zonnestroom bij particulieren is sinds 1 juli 2004 een zogenaamde “salderingsregeling” van kracht (artikel 31-C van de E-Wet) waarbij netinvoeding voor de volle honderd procent “gesaldeerd” dient te worden met de netafname. Sindsien saboteren de netbeheerders deze wettelijke regeling, lichten ze de vaak van niets wetende decentrale opwekker in het geheel niet of slecht voor, dreigt er illegaal een extra vastrecht voor teruglevering in het leven geroepen te worden die de hele saldering in een keer neutraliseert, en zijn er leveranciers die er niets van willen weten terwijl ze het wel verplicht zijn. Bovendien worden mensen die (iets) meer dan 3.000 kWh op het net invoeden door een onwaarschijnlijke regeling van de NMa feitelijk financieel van al hun netinvoeding van hun grote, peperdure zonnestroomsystemen beroofd. Bent u bereid om deze sabotage, de in het leven geroepen marktverziekende maatregelen, en de ten hemel schreiende bureaucratie rond de teruglevering zo spoedig mogelijk fundamenteel aan te pakken? Optimaal alternatief: teruglevering volgens het EEG in Duitsland, wat de Staat geen cent kost maar wat uit een marginale kWh bijdrage door alle huishoudens wordt opgehoest.


Zonnewarmte

Het warmteverbruik bij Nederlandse huishoudens is 40 procent van het totale huishoudelijke energieverbruik. Naast eenvoudige doch zeer effectieve maatregelen als bouwen op de zon, en krachtdadig aangepakte energetische renovatie van bestaande bouw (binnensteden!), kan dat warmteverbruik dramatisch omlaag door inzet van kleinschalige decentrale opwekking middels zonnecollectoren (zonthermische systemen) en/of bodemwarmte met warmtepompen en lagetemperatuursystemen. Bent u bereid om de aanschaf van zonnecollector systemen en vergelijkbare fossiele energie vermijdende technieken met kracht te bevorderen? Bent u bereid maatregelen te nemen om vanaf heden te voorkomen dat er nog steeds nieuwbouwwijken gebouwd zullen worden waar het gros van de daken niet op het zuiden, maar op het noorden zijn gericht, zodat voor vele tientallen jaren in die kostbare huizen de toepassing van passieve dan wel actieve zonne-energie fysiek onmogelijk wordt gemaakt en de energierevolutie in die wijken voor vele decennia wordt getraineerd?


Energie Plus woningen

Er is nogal wat ophef over het bouwen van energie “nul” woningen, waarvan de bouw zeker bevorderd moeten worden omdat het makkelijk kan. Echter, in Duitsland (o.a. Freiburg) worden zelfs Energie Plus woningen gebouwd (ook in de huursector!) waarbij zulke grote PV-installaties worden aangebracht dat er gemiddeld meer energie opgewekt wordt dan er wordt verbruikt in die woningen. Bent u bereid om de bouw van dit soort woningen te faciliteren en te bevorderen zodat de gebouwde omgeving i.p.v. een energieverspiller een (duurzame) energieproducent kan gaan worden?


Afscheid van kernenergie

Kernenergie is en blijft maatschappelijk extreem omstreden, en er komen alleen maar meer legitieme redenen bij i.p.v. dat er afgaan om er mee op te houden (kernenergie is niet CO2 neutraal, i.t.t. de suggestie die gewekt wordt). Zo explodeert nu al de uranium oxide prijs, en dat wordt alleen maar erger. Bovendien zijn de voorraden relatief rijk erts beperkt, en kost het enorme hoeveelheden fossiele energie om armere ertsen te ontginnen. Een zeer actueel bijkomend argument is dat het op het net zetten van slechts één 1.600 megawatt centrale op een slecht functionerende, gedeeltelijk geliberaliseerde elektra-markt (35% van de kWh prijs bestaat slechts uit “levering”!), de duurzame elektramarkt om zeep zal gaan helpen. De leveranciers zullen nl. ergens hun “marge” willen behalen, en dat gaat gegarandeerd gehaald worden door preferent goedkope atoom kWh in te kopen en die duur te verkopen. Inkoop van (nu nog) “duurdere” duurzaam opgewekte elektriciteit (wind, zon, water) zal daardoor kunstmatig uit de “markt” geprijsd worden, en duurzame elektriciteitsopwekking zal de komende eeuw onmogelijk worden gezien de marktcondities. Bent u bereid net als Duitsland afscheid te nemen van kernenergie als achterhaalde energie optie die nooit een “transitie-optie” kan en zal zijn? Over de alternatieven kunt u bij de organisatie GEZEN uw hart ophalen m.b.t. de CSP-revolutie.


E-mail adressen voor vragen aan specifieke politici via de AD mailbox:

balkenende@ad.nl
bos@ad.nl
halsema@ad.nl
marijnissen@ad.nl
pastors@ad.nl
pechtold@ad.nl
rouvoet@ad.nl
rutte@ad.nl
vandervlies@ad.nl
wilders@ad.nl


© 2006 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)